Exendo Epigenomics

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
 

Inleiding
Door de General Data Protection Regulation (GDPR, of Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.
Bron: autoriteit persoonsgegevens

Dit is de privacyverklaring van Exendo Epigenomics BVBA (hierna verder te noemen: “Exendo Epigenomics”). In deze verklaring geeft Exendo Epigenomics informatie over de persoonsgegevens die door Exendo Epigenomics worden verwerkt. Exendo Epigenomics gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de wet- en regelgeving.

Privacyverklaring van kracht per 25 mei 2018 
Exendo Epigenomics verwerkt haar persoonsgegevens zoals u die al jaren gewend bent van ons. Met de privacyverklaring wil Exendo Epigenomics daar graag duidelijk en transparant over communiceren volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Exendo Epigenomics spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen. En hoe u zelf uw persoonsgegevens kunt beheren.

Persoonsgegevens
Voor haar dienstverlening verwerkt Exendo Epigenomics persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle nodige soorten informatie over personen waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden. Voorbeelden zijn naam en adresgegevens, telefoonnummers.
Daarnaast onderscheidt de wet bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over ras, godsdienst of gezondheid. Deze informatie kan iemands privacy ernstig beïnvloeden.
Daarom mag deze informatie alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt.

De persoonsgegevens worden bij Exendo Epigenomics opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer en logistiek. Door middel van die systemen hebben de gemachtigde Exendo Epigenomics-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Exendo Epigenomics de gegevens verwerkt.

Verwerken van persoonsgegevens
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
 • De desbetreffende persoon geeft toestemming voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens.
 • Het is nodig om een overeenkomst uit te voeren
 • Het is nodig voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Het is nodig voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang.
Exendo Epigenomics baseert haar verwerkingen op de volgende:

Uw toestemming
Exendo Epigenomics verwerkt gegevens op basis van toestemming wanneer het om bijzondere gegevens gaat. Betrokkenen zijn vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de dienstverlening van Exendo Epigenomics. Daar waar bijzondere gegevens nodig zijn en betrokkene van de dienstverlening van Exendo Epigenomics gebruik wenst te maken, gaat de betrokkene akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze bijzondere gegevens.

Uitvoering van de overeenkomst
In het kader van de dienstverlening van Exendo Epigenomics en het aangaan van overeenkomsten, verzamelt en gebruikt Exendo Epigenomics de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Nakomen van wettelijke verplichting
Het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Exendo Epigenomics is verplicht zich aan geldende regels te houden.

Gerechtvaardigd belang
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat bepaalde gegevens bij ons bekend zijn om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten. Dit kan zich uiten door, bijvoorbeeld, het aanbieden van producten, die voor betrokkenen interessant kunnen zijn of het doen van marktonderzoek om de producten en dienstverlening van Exendo Epigenomics te verbeteren. Wanneer Exendo Epigenomics op deze basis gegevens verwerkt, draagt Exendo Epigenomics zorg voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving geldende rechten en vrijheden.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening schakelt de Exendo Epigenomics derde partijen in. Exendo Epigenomics kan in dat kader gegevens verstrekken aan:
 • Expertisebureaus, juristen en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van onderlinge zakelijke conflicten en benodigde rapportages
 • Onderzoeksbureaus die worden ingeschakeld in het kader van onderzoek naar kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden
 • Overheidsinstanties waar nodig voor Exendo Epigenomics om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Derde partijen, in geval van uitbesteding van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van Exendo Epigenomics worden uitgevoerd, conform de beveiligingsstandaarden van Exendo Epigenomics en op instructie van Exendo Epigenomics. In dit geval betreft het logistiek, verzamelen van goederen en versturen van goederen naar aanleiding van uw bestelling.
Beveiligingsniveau
Exendo Epigenomics streeft ernaar de persoonsgegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Exendo Epigenomics neemt passende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Direct Marketing
Exendo Epigenomics gebruikt persoonsgegevens voor direct marketing die volgens Exendo Epigenomics interessant kan zijn voor betrokkenen. Exendo Epigenomics biedt altijd de mogelijkheid om aan te geven dat persoonsgegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. Wanneer Exendo Epigenomics betrokkenen per e-mail benadert voor marketingdoeleinden heeft Exendo Epigenomics hier altijd van te voren toestemming voor gekregen. Deze toestemming kan bestaan uit:
A) een door u zelf ingevuld formulier (bijvoorbeeld aanvragen van een inlogcode of via uw bestelling)
B) bestaande onderlinge e-mail communicatie.

Geautomatiseerde gegevensverzameling
Exendo Epigenomics kan bij het gebruik van een Exendo Epigenomics-website en het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt wanneer de websites of apps van Exendo Epigenomics worden gebruikt. In deze bestanden wordt informatie over website/appbezoek bijgehouden met als doel het gebruiksgemak te verbeteren. Exendo Epigenomics biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk zal zijn voor Exendo Epigenomics om de dienstverlening (volledig) uit te voeren.

Websites van derden
Exendo Epigenomics kan ook links aanbieden naar websites die niet door Exendo Epigenomics worden beheerd. Deze websites worden niet door Exendo Epigenomics gecontroleerd en Exendo Epigenomics is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

Minderjarigen
De websites van Exendo Epigenomics richten zich niet op kinderen.

Juistheid van de gegevens
Voor het correct uitvoeren van haar dienstverlening vertrouwt Exendo Epigenomics op de juistheid van de bij haar bekende gegevens. Betrokkenen dienen Exendo Epigenomics te informeren over wijzigingen van hun gegevens.

Uw recht op inzage/correctie/verzet/verwijdering
Betrokkenen hebben verschillende rechten met betrekking tot de gegevens die Exendo Epigenomics van hun verwerkt:
 • Het recht op inzage in de verwerking van persoonsgegevens door Exendo Epigenomics
 • Het recht om die gegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is
 • Het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden
 • Recht op verdere verwerking van persoonsgegevens
 • Het recht op het overdragen van gegevens aan een andere partij
Sommige van deze rechten kunnen alleen in bepaalde gevallen worden uitgeoefend. Als Exendo Epigenomics niet in staat is opvolging te geven aan een verzoek, informeert Exendo Epigenomics daarover aan de betrokkene.
Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met Exendo Epigenomics via een e-mail aan: info@exendo-epigenomics.com.

Exendo Epigenomics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken of omdat Exendo Epigenomics aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen moet voldoen.
Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk willen wij u graag verder helpen als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wie klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Exendo Epigenomics, kan daarover contact opnemen. Dit kan door een email te versturen naar info@exendo-epigenomics.com. Exendo Epigenomics probeert dan samen een oplossing te vinden.

Lukt dat niet naar tevredenheid, dan is er nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Exendo Epigenomics behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen in het belang zijn voor alle partijen om het communicatieproces te optimaliseren.
Wijzigingen worden altijd gecommuniceerd naar de clientèle van Exendo Epigenomics. Ook krijgen gebruikers van de websites en de apps een melding wanneer er wijzigingen zijn.

We hopen u met deze privacyverklaring voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Exendo Epigenomics

Lucas Flamend
Directeur/Eigenaar


Onze nieuwsbrief
* = verplicht veld

door MailChimp!