Exendo Epigenomics

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Exendo® Epigenomics mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De producten dienen ongeopend en met intacte verpakking teruggestuurd worden op kosten van de verzender.

Bent u btw-plichtige dient u ons een e-mail te sturen met de nodige gegevens (adres, btw-nummer en ondernemingsnummer/kamer van koophandel). Na controle en goedkeuring van deze gegevens kunnen we uw btw-vrije bestelling goedkeuren. Het gebruik van btw-nummers die niet-actief zijn of die niet uw eigendom zijn, is ten strengste verboden en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Exendo® Epigenomics is niet verantwoordelijk voor btw-fraude van klanten.

Ondernemingsgegevens

Exendo® Epigenomics Nederland
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam – Nederland
KvK nummer: 64981797
Btw-nummer: NL855932788B01

Klantendienst

Tel: +31 06 836 53 195 (op werkdagen tussen 10.00 uur en 13.00 uur)
Mail: info@exendo-epigenomics.com

Bankgegevens

Bank: KBC
IBAN: BE49 7310 4155 4771
BIC: KREDBEBB

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Exendo® Epigenomics Nederland, met maatschappelijke zetel te Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam – Nederland […], biedt haar klanten de mogelijkheid om Exendo® Epigenomics-producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Exendo® Epigenomics assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Exendo® Epigenomics.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie voorgaande).

Exendo® Epigenomics is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Exendo® is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Exendo® Epigenomics.
Exendo® Epigenomics is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Exendo® Epigenomics assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Exendo® Epigenomics. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:


  • via kredietkaart
  • via debet bankkaart
  • via Paypal
  • via bankoverschrijving

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Exendo® Epigenomics.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Exendo® Epigenomics te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Exendo® Epigenomics beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Exendo® Epigenomics zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld via mail, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf via mail contact op te nemen met de Exendo® Epigenomics klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Exendo® Epigenomics.
Elk gebrek dient binnen 14 dagen na levering te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 14 dagen volgend op de levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Exendo® Epigenomics mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Exendo® Epigenomics klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen via een door ons geleverd retour-document terug bezorgen aan onze handling. Dit adres wordt medegedeeld in onze communicatie. Van producten die zonder dit retour-document wordt verstuurd heeft de klant geen recht op terugbetaling van de portkosten, noch kan de klant ons verantwoordelijk stellen voor verlies van de goederen bij deze verzending. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:


  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 10: Privacy

Exendo® Epigenomics verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Exendo toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Exendo® Epigenomics bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Exendo® Epigenomics uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat via e-mail of schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Exendo® Epigenomics, Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam – Nederland. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login-gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Exendo® heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Exendo® Epigenomics respecteert strikt de wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u in de webwinkel Exendo® Epigenomics ter consultatie, wijziging of verwijdering.
Exendo® Epigenomics maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.
Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.
Exendo® Epigenomics houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@exendo-epigenomics.com.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Exendo® Epigenomics om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

A. De aansprakelijkheid van Exendo® Epigenomics voor schade van de koper beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Exendo® Epigenomics is nooit aansprakelijk voor gevolgschade (indirecte schade) van de koper. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan: gemaakte kosten en gemiste besparingen. Ook voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik (zie onder meer artikel 12.B) van de producten van Exendo® Epigenomics, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Exendo® Epigenomics verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters, productinformatie en dergelijke of in strijd met de relevante wetgeving. Exendo® Epigenomics is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ondeskundige bewaring/opslag en voor de verkoop van producten die wettelijk niet toegestane grondstoffen bevatten doordat de relevante wetgeving na levering is gewijzigd, terwijl deze producten conform de door de wetgever bepaalde overgangsperiode nog wel verhandeld mochten worden.

B. De gebruiksaanwijzing, contra-indicaties en bijwerkingen van de voedingssupplementen staan vermeldt bij elk product op de website www.exendo-epigenomics.com. Exendo® Epigenomics is niet aansprakelijk voor foutief, onvolledig of anderszins gebrekkig advies van de therapeut aan de consument. De therapeut en/of distributeur verbindt zich ertoe de gebruiksaanwijzing, contra-indicaties en bijwerkingen van de voedingssupplementen te communiceren naar de therapeut en/of consument. De consument verbindt zich ertoe de gebruiksaanwijzing, contra-indicaties en bijwerkingen van de voedingssupplementen te lezen teneinde een correct gebruik toe te passen.

Artikel 13: Exendo® Epigenomics Klantendienst

De Exendo® Epigenomics klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 495 24.76.19, via e-mail op info@exendo-epigenomics.com of per post op het volgende adres: Exendo® Epigenomics, Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam – Nederland.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Exendo® Epigenomics. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Exendo® Epigenomics kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Amsterdam bevoegd.